Folk customs
   
 
  Beijing Delicacies
Pea yellow (wandou huang)
Small corn bread (xiao wotou)
Rolling donkey (l├╝dagun)
Baked cake with sesame sauce (majiang shaobing)
Beijing roast meat
Sweet baked cake (tang huoshao)
Sweet roll (tang juanguo)
Aiwowo
Fermented bean milk (douzhi)