Treasures
   
 
   Currencies
Daming Baochao paper money
Daqing Baochao paper money
Huangsong Tongbao coin
Tianchao Wansui coin
Tongzhi Zhongbao coin
Xianchun Yuanbao coin
Xianfeng Yuanbao coin
Yidao ping wuqian coin